Privacy statement.

POLAR BEAR GCV respecteert de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens d.d. 8/12/92 en de Europese verordening 2016/679.

Binnen dit wettelijk kader hanteren wij volgende krachtlijnen:

Verwerking van persoonsgegevens: relevante definities

De Verordening Algemene Gegevensbescherming voorziet een uitgebreide definitie van de begrippen ‘persoonsgegevens’ en ‘verwerking van persoonsgegevens’. De relevante definities kunnen in Artikel 4 van de Europese Verordening 2016/679 worden geconsulteerd.

Doel en rechtsgronden met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens 

De persoonsgegevens die de bezoeker van deze website aan Polar Bear GCV meedeelt, zijn voor intern gebruik bestemd en zullen desbetreffend worden verwerkt.

Deze verwerking dient om tegemoet te komen aan de wettelijke verplichtingen ter zake, evenals om uitvoering te geven aan alle rechten en plichten als onderdeel van ons klantenbestand in de breedste zin van het woord.

Rekening houdend met bovenstaande, is de verwerking van de persoonsgegevens gebaseerd op één of meerdere van volgende rechtsgronden:

·      De overeenkomst tussen Polar Bear GCV en de bezoeker van deze website;

·      De wettelijke verplichtingen;

·      Het gerechtvaardigd belang van de onderneming.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

De verwerking van de persoonsgegevens houdt ook in dat in een aantal gevallen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Polar Bear GCV zal enkel de strikt noodzakelijke gegevens meedelen, hetzij binnen een specifiek bepaalde groep, hetzij aan derden (met inbegrip van andere per wet geautoriseerde instanties) waarmee Polar Bear GCV een contractuele relatie heeft.

Recht op inzage en verbetering van de persoonsgegevens

De bezoeker van deze website is gerechtigd tot inzage van zijn gegevens die door Polar Bear GCV worden verwerkt. De bezoeker heeft eveneens het recht tot het laten verbeteren van alle onjuiste persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben.

Binnen de maand die volgt op de indiening van dit verzoek moet Polar Bear GCV zijn standpunt, of in voorkomend geval, de rechtzettingen welke werden aangebracht met de betrekking tot de bezoeker van deze website, meedelen.

Elke bezoeker is tevens gerechtigd om de verwijdering van alle hem/haar betreffende persoonsgegevens te verkrijgen die onvolledig, of niet ter zake dienend zijn, of waarvan de registratie, de mededeling of bewaring verboden zijn, of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard. Binnen de maand die volgt op het verzoek zal Polar Bear GCV laten weten of er al dan niet, en in welke mate, gevolg aan de vraag tot verwijdering werd gegeven.

Een uitgebreide beschrijving van het Recht op inzage en verbetering van de persoonsgegevens kan worden teruggevonden in Hoofdstuk III van de Europese Verordening 2016/679.

Indien er zich een situatie zou voordoen waarbij de bezoeker zijn rechten wenst uit te oefenen, dan kan dit per mail naar info@polar-bear.tv of per post naar Polar Bear GCV, Verkeerdhofstraat 4, 9620 Velzeke-Ruddershove.

Desgevallend kan de bezoeker bij gebrek aan een oplossing zich wenden tot de Privacy-commissie (www.privacycommission.be/nl).

Beveiligingsmaatregelen en bewaartermijnen

Polar Bear GCV neemt de nodige beschermings- en beveiligingsmaatregelen zowel op organisatorisch als technisch vlak met het oog op de bescherming van de persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden verwerkt gedurende de tijd die noodzakelijk is voor het naleven van de bepalingen zoals beschreven onder titel 3 van deze tekst en worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor Polar Bear GCV deze heeft ontvangen.

Indien er toch een beveiligingsprobleem zou ontstaan en persoonsgegevens ongewenst zouden worden gedeeld met derden waar Polar Bear GCV geen contractuele verbintenis mee heeft (o.a. verlies en/of diefstal van de persoonsgegevens), dan zal dit voorval meteen aan alle getroffen bezoekers van deze website worden meegedeeld.

This text is also in English available upon request.